DE 21E EEUWSE VAARDIGHEDEN 

Als we iets geleerd hebben in de afgelopen periode, dan is het wel dat dingen meestal anders gaan dan we denken en dat we aange­wezen zijn op ons eigen vermogen om onze doelen te stellen, en te bereiken.

Wat maakt deze tijd nu zo anders dan voorheen? Het is de samenloop van omstan­dig­heden. Het aantal prikkels is enorm toege­nomen door de digita­li­se­ring, de vaste kaders die ons richting en duide­lijk­heid gaven zijn verdwenen, maatschap­pe­lijke kaders worden diffuser. Onze wereld wordt kleiner door reizen, internet etc. en daarmee de wereld waar we iets mee moeten groter. De vaste (veilige) randvoor­waarden verdwijnen en de mogelijk­heden worden alsmaar groter. Dit vraagt om heel veel keuzes en om zelf kaders aan te leggen die je sturing en richting geven.

Dit vraag veel van ons en veel van onze leerlingen. We zullen die kaders moeten aanleggen met de talenten die ons gegeven zijn. Vaak ontdek je pas als je al onderweg bent wat die talenten zijn of je laat ze onbenut doordat je je er niet van bewust bent. Die talenten zijn ons gereed­schap dat we kunnen inzetten om de wereld aan te kunnen en met vertrouwen tegemoet te treden.

ABSTRACTE BEGRIPPEN 

Door de overheid zijn die vaardig­heden gebundeld onder het kopje 21e eeuwse vaardig­heden. Dit zijn abstracte begrippen als zelfin­zicht, zelfkennis, commu­ni­ca­tieve vaardig­heden, kritisch denken, creatief denken. Daar inhoud aan geven vraagt om inzicht, tijd en reflectie. En verbindt dat maar eens aan de praktijk van vandaag, in de klas.

HET ANTWOORD 

De training confetti in je hoofd is daar het antwoord op. Aan de hand van 10 stappen begeleiden we jou als onder­wijs­pro­fes­si­onal bij het (her)ontdekken van jouw 21e eeuwse vaardig­heden. Parallel daaraan onder­zoeken we hoe jij jouw leerlingen gaat begeleiden bij het ontdekken van die voor hen ook zo belang­rijke 21e eeuwse vaardigheden.

AAN DE ORDE KOMEN:

  • de mogelijk­heden die deze vaardig­heden jou als profes­si­onal bieden,
  • de verbre­ding van de horizon die ze jou brengen,
  • het paradig­ma­besef dat jou als profes­si­onal inzicht geeft in de leefwe­reld en het denkkader van anderen.
  • Het inzetten van verworven kennis en inzicht bij het begeleiden van jouw leerlingen bij het ontdekken en verkrijgen van die voor hen ook zo belang­rijke 21e eeuwse vaardigheden.

“Het aantal prikkels is enorm toege­nomen door de digita­li­se­ring, de vaste kaders die ons richting en duide­lijk­heid gaven zijn verdwenen, maatschap­pe­lijke kaders worden diffuser.”