BUREAU 21 ONTWIKKELT JOU ALS INDIVIDU
EN DAT GA JIJ ALS PROFESSIONAL INZETTEN

Professionalisering voor  onderwijsprofessionals 

Professionalisering voor onderwijs- professionals 

Profes­si­o­na­li­se­ring is een continu proces met als doel het ontwik­kelen van profes­si­o­nele kennis, inhoud en vaardig­heden. Het gaat over de positie van de profes­si­onal in de organi­satie en in de samen­le­ving, over zijn deskun­dig­heid en over zijn profes­si­o­nele en maatschap­pe­lijke verant­woor­de­lijk­heid. Profes­si­o­na­li­se­ring start ergens. En dat startpunt is voor ieder mens anders. Met dat startpunt bedoelen we niet alleen de al aanwezige kennis en vaardig­heden maar ook de eigen talenten en eigenschappen. 

Want die laatste twee hebben die enorme indivi­duele meerwaarde die het verschil maakt. Om profes­si­o­na­li­se­ring doelmatig en met resultaat in te zetten is het bepalen van dat startpunt en inzicht verwerven in jouw kwali­teiten dan ook belang­rijk. En misschien zelfs wel voorwaar­de­lijk om groei vanuit jouw vraag en behoefte en op jouw indivi­duele gronden mogelijk te maken.

AMBITIE 

Jij bent een leerkracht met ambitie die al van jongs af aan van betekenis wil zijn voor leerlingen in de basis­school­leef­tijd. Een leerkracht die zich reali­seert dat de 20e eeuw niet dezelfde vragen stelt als de 21e eeuw. Een leerkracht die kansen ziet in deze 21e eeuw maar zich tegelij­ker­tijd bewust is van thema’s als kansen­on­ge­lijk­heid, nepnieuws, klimaat­ver­an­de­ring, digitalisering.

.

Jij bent een leerkracht die weet dat ‘adel verplicht’ en zich verant­woor­de­lijk voelt voor goed onderwijs maar zich ook overlo­aded kan voelen door alles wat moèt in het onderwijs.

Jij zoekt naar jouw rol in de 21e eeuw.  Profes­si­o­na­li­se­ring, uitgaande van jouw profes­si­o­nele kennis en kunde en jouw talenten.

BUREAU 21 RICHT ZICH OP JOU! 

Bureau 21 infor­meert je over de actuele stand van zaken rondom dit groot onderhoud aan het Neder­lands onder­wijs­sys­teem. We infor­meren je over kansen­ge­lijk­heid, late selectie, meer maatwerk en een eigen leerroute. Wat betekent ‘een sterke leercul­tuur en een leven lang leren’ eigenlijk voor jouw profes­si­o­neel handelen in de klas.

HOE DOEN WE DAT? 

Dat doen we met een ‘gelaagde’ opleiding Confetti in je hoofd in tien stappen en 4 thema’s:

IK
IK EN DE ANDER
IK EN DE WERELD
IK IN DE WERELD

We hanteren het uitgangs­punt dat jij jouw leerlingen niet kunt begeleiden, als jij je niet bewust bent van jouw drijf­veren, stand­punten, ambities en talenten. Daarom is jouw persoon­lijke ontwik­ke­ling het onderwerp van gesprek, voordat we je confron­teren met wat dat betekent voor jouw onderwijs over 21e eeuwse vaardig­heden in de klas.

21e eeuwse vaardig­heden worden jouw vaardig­heden! Zo komen ze er niet bìj in het curri­culum, maar worden ze onderdeel van jouw hande­lings­re­per­toire.

“Leerlingen begeleiden bij het ontdekken van hun talenten, hen inspi­reren en stimu­leren om ze in te zetten en te laten groeien.”

DAT GUN JE IEDER kind 

Je te kunnen ontwik­kelen op sociaal, cognitief en emoti­o­neel gebied vanuit de weten­schap waar je talenten liggen. Weten waar je goed in bent, weten wat je leuk vindt en wat je graag zou willen. Weten waar je talenten je kunnen belem­meren. Je talenten kunnen uitbouwen en laten groeien maar ook je talenten kunnen inzetten bij dingen die moeilijker zijn.

DURF EN VERTROUWEN 

Om leerlingen te kunnen begeleiden bij het herkennen van hun talenten, het erkennen van die talenten en het inzetten en uitbreiden van die talenten, is het voorwaar­de­lijk dat je zelf die stappen hebt doorlopen en inzicht hebt in het proces dat daaraan ten grondslag ligt. Niet om een ‘tiger-profes­si­onal’ te worden maar juist om (binnen de school­ka­ders) de indivi­duele leerling te zien, de ruimte en tijd te geven om te ontdekken en te groeien. Ruimte geven is vaak moeilijker dan vasthouden aan een strikt stramien. Dat vraagt van de leerkracht durf en vertrouwen. Vertrouwen in jezelf, in je eigen profes­si­o­na­li­teit en vertrouwen in de leerling.

De leerling is zelf de enige die zijn eigen ontwik­ke­ling in gang kan zetten en kan onder­houden. Daarom is het belang­rijk dat je als leerkracht getraind wordt om op directe en indirecte wijze het zelf ontwik­ke­lend vermogen van het kind te activeren en te stimu­leren. En te zorgen voor de veilige omgeving die voor goede ontwik­ke­lings­mo­ge­lijk­heden voorwaar­de­lijk is.

Op die manier is de leerling in staat autonomie en eigen­waarde te ontwik­kelen en inzicht in eigen kwali­teiten. De leerling kan dan vanuit eigen kracht en met vertrouwen de wereld.

TALENT

PASSIE

KENNIS

VER-
BREDING

KUNDE

VER-
DIEPING

INZICHT

MAAT-
SCHAPPIJ

ENTHOU-
SIASME

CULTUUR

LEERGIE-
RIGHEID

AUTO-
NOMIE

NIEUWS-
GIERIG

EMPATHIE

NOBLESSE
OBLIGE

PROFESS-
IONAL