Richtje Zeelenberg en Machteld Bakker 

Wij zijn profes­si­o­nals met een brede achter­grond op zowel onder­wijs­kundig, weten­schap­pe­lijk als maatschap­pe­lijk gebied.

RICHTJE 

Mijn naam is Richtje Zeelen­berg. Ik ben architect en heb me in de loop der jaren gespe­ci­a­li­seerd in het maken van concepten en story­tel­ling. Na mijn studie aan de TU Delft heb ik gewerkt op ons archi­tec­ten­bu­reau en als concept-director bij de ontwik­ke­lings­maat­schappij. In die functie heb ik met plezier en passie mensen mogen inspi­reren, adviseren en begeleiden. In 2003 heb ik als zij-instromer aan de Hogeschool Zeeland mijn PABO opleiding afgerond en ben ik in het onderwijs als leerkracht werkzaam geweest en ik ben ook blijven werken als ontwerper. Mijn werk bracht me over de hele wereld en dat heeft me geïnspi­reerd en gemoti­veerd. Waarbij mijn interesse in de mens achter het plaatje altijd centraal heeft gestaan.

“Mijn ambitie om de verbin­ding te leggen tussen de creatieve en zakelijke wereld en de onderwijs en coachings wereld heeft mij ertoe aangezet aanvul­lende oplei­dingen te volgen die mij die brug zouden helpen bouwen.”

Zowel op coachings­ge­bied, leren vragen stellen, als op manage­ment­ge­bied bij Nyenrode heb ik die verbre­ding en verdie­ping gevonden.

Vandaag wordt de noodzaak steeds groter om zelf de kaders te kunnen bepalen van waaruit je je verder kunt ontwik­kelen. Mijn doel was te onder­zoeken hoe je vanuit het onderwijs daarvoor de basis kunt bouwen. Zodat leerlingen zo jong mogelijk vanuit hun eigen talent die kaders kunnen aanleggen en met plezier en vertrouwen de wereld in kunnen. Met de intro­ductie van het begrip 21e eeuwse vaardig­heden kreeg de missende schakel een naam.

Samen met Machteld Bakker, collega en bedrijfs­partner, heb ik dit begrip uitge­werkt en in een breed maatschap­pe­lijk perspec­tief gezet om het vervol­gens tot een overzich­te­lijk en inspi­re­rend concept in trainingsprogramma’s voor het onderwijs uit te werken.

MACHTELD 

Mijn naam is Machteld Bakker. Ik ben GZ-psycho­loog en heb me gespe­ci­a­li­seerd in lezen en leespro­blemen. Na mijn opleiding heb ik jarenlang gewerkt bij het Pedolo­gisch Instituut Rotterdam. Hier kwamen kinderen/leerlingen met ernstige lees- en vaak daaraan gerela­teerde gedragsproblemen.

“Onderzoek naar werkzame metho­dieken, behan­de­ling van de leerlingen en overdracht naar onder­wijs­pro­fes­si­o­nals in het veld, vormden het kernpunt van mijn werk.”

Daarnaast heb ik jarenlang als onder­wijs­ad­vi­seur gewerkt. Vanuit deze ervaring zie ik het kind als onderdeel van zijn omgeving. Die omgeving is sinds de start van mijn profes­si­o­nele leven sterk veranderd en vraagt nieuwe compe­ten­ties van volwas­senen én kinderen. De vragen in de school­car­rière van mijn eigen kinderen, de kennis­ma­king met het begrip ‘nepnieuws’, de discussie rondom ‘gelijke kansen in het onderwijs’ bleken bijzonder genoeg, terug te voeren tot een gezamen­lijke basis: 21e eeuwse vaardig­heden. Samen met collega en partner Richtje Zeelen­berg, heb ik mij gedurende bijna twee jaar intensief verdiept in dit thema en het vanuit diverse perspec­tieven benaderd. De master­class ‘veran­der­ma­na­ge­ment’ van Nijenrode, onder­steunde mij in de ambitie om breder geori­ën­teerd deze nieuwe tak van sport te kunnen imple­men­teren in het onderwijs. Ik werk op micro-niveau (kind en ouders), op meso-niveau (de school, leerkracht) en op macro-niveau (school­be­stuur, samen­wer­kings­ver­banden, gemeente).

Samen met collega en partner Richtje Zeelen­berg, heb ik mij gedurende bijna twee jaar intensief verdiept in dit thema en het vanuit diverse perspec­tieven benaderd.

De master­class ‘veran­der­ma­na­ge­ment’ van Nijenrode, onder­steunde mij in de ambitie om breder geori­ën­teerd deze nieuwe tak van sport te kunnen imple­men­teren in het onderwijs.

Ik werk op micro-niveau (kind en ouders), op meso-niveau (de school, leerkracht) en op macro-niveau (school­be­stuur, samen­wer­kings­ver­banden, gemeente).