Privacyverklaring 

Deze priva­cy­ver­kla­ring is van toepas­sing op en beperkt zich tot br21.nl, de algemene website van Bureau 21. Het kan zijn dat u via een link naar een andere website geleid wordt. Dit ziet u aan de URL. Deze priva­cy­ver­kla­ring is niet van toepas­sing op websites van derden. Wij respec­teren de privacy van de bezoekers van onze website en zien het waarborgen van de privacy van de bezoekers als een belang­rijke taak. In deze priva­cy­ver­kla­ring leest u welke infor­matie wij via br21.nl verza­melen en hoe wij deze infor­matie gebruiken.

Toestem­ming
Wanneer u br21.nl gebruikt, gaat u akkoord met onze priva­cy­ver­kla­ring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Achter­laten van gegevens
Wanneer u via een formulier gegevens achter­laat op Bureau 21, bijvoor­beeld via het contact­for­mu­lier of mail, worden u gegevens uitslui­tend gebruikt voor het beant­woorden van uw vraag en niet verder opgeslagen, tenzij u zich specifiek aanmeldt voor bijvoor­beeld een nieuwsbrief.

Gebruik van cookies
Bureau 21 plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om infor­matie te verza­melen over de pagina’s die gebrui­kers op onze website bezoeken, om bij te houden hoeveel keer de website wordt bezocht, hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Dat is een gebrui­ke­lijke manier van werken voor websites die infor­matie oplevert die bijdraagt aan het verbe­teren van de kwaliteit van de website.

De infor­matie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser dat u gebruikt en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren wij op welke pagina bezoekers de website binnen­komen en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze infor­matie houden wij anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoon­lijke informatie.

Cookies uitscha­kelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijk­heden van uw browser. U vindt meer infor­matie over deze mogelijk­heden op de website van de aanbieder van uw browser.

Houdt u er rekening mee dat bij het uitscha­kelen van cookies bij een terug­ke­rend bezoek pagina’s en foto’s minder snel geladen worden.

Vragen
Als u meer infor­matie wilt ontvangen, of vragen heeft over deze priva­cy­ver­kla­ring, kunt u ons benaderen via info@br21.nl.