Disclaimer 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepas­sing op iedere webpagina van de website van Bureau 21. Door een van de webpagina’s te gebruiken stemt u als gebruiker in met deze disclaimer.

Gebruik van de Bureau 21 website
De infor­matie op de webpagina is uitslui­tend bedoeld als algemene infor­matie. Er kunnen geen rechten aan de infor­matie op de webpagina worden ontleend. Hoewel Bureau 21 zorgvul­dig­heid in acht neemt bij het samen­stellen, onder­houden en actua­li­seren van de webpagina en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouw­baar geacht worden, kan Bureau 21 niet instaan voor de juistheid, volle­dig­heid en actua­li­teit van de geboden infor­matie. Bureau 21 garan­deert evenmin dat de webpagina foutloos of ononder­broken zal functi­o­neren. Bureau 21 wijst iedere aanspra­ke­lijk­heid ten aanzien van de juistheid, volle­dig­heid, actua­li­teit van de geboden infor­matie en het (ongestoord) gebruik van de webpagina uitdruk­ke­lijk van de hand.

U zult Bureau 21, diens werkne­mers, verte­gen­woor­di­gers, licen­tie­hou­ders, handels­part­ners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerech­te­lijke en buiten­ge­rech­te­lijke maatre­gelen, veroor­de­lingen en derge­lijke, inclusief onder meer de kosten voor rechts­bij­stand en accoun­tants die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerela­teerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wette­lijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Infor­matie van derden, producten en diensten
Wanneer Bureau 21 links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aange­boden producten of diensten door ons worden aanbe­volen. Bureau 21 aanvaardt geen aanspra­ke­lijk­heid en geen enkele verant­woor­de­lijk­heid voor de inhoud, het gebruik of de beschik­baar­heid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van derge­lijke links is voor eigen risico. De infor­matie op derge­lijke websites is door Bureau 21 niet nader beoor­deeld op juistheid, redelijk­heid, actua­li­teit of volledigheid.

Infor­matie gebruiken
Bureau 21 behoudt zich alle intel­lec­tuele eigen­doms­rechten en andere rechten voor met betrek­king tot alle op of via de webpagina aange­boden infor­matie (waaronder alle teksten, foto’s, grafisch materiaal en logo’s).

U mag infor­matie op de webpagina afdrukken en/of downlo­aden voor eigen persoon­lijk gebruik. Het is echter niet toege­staan infor­matie op deze website te kopiëren, te downlo­aden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveel­vou­digen zonder vooraf­gaande schrif­te­lijke toestem­ming van Bureau 21 of de recht­ma­tige toestem­ming van de rechthebbende.

Ongeau­to­ri­seerd of oneigen­lijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intel­lec­tuele rechten, regel­ge­ving met betrek­king tot privacy, publi­catie en/of commu­ni­catie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent zelf verant­woor­de­lijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Bureau 21 behoudt zich het recht voor om u de toestem­ming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aange­boden, gebruik te maken. In aanslui­ting daarop kan Bureau 21 de toegang tot de webpagina monitoren.

Wijzi­gingen
Bureau 21 behoudt zich het recht voor de op of via deze website aange­boden infor­matie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankon­di­ging te doen. Het verdient aanbe­ve­ling periodiek na te gaan of de op of via deze website aange­boden infor­matie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepas­se­lijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Neder­lands recht van toepas­sing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitslui­ting worden voorge­legd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact­ge­ge­vens
Als u meer infor­matie wilt ontvangen, of vragen heeft over disclaimer, kunt u ons benaderen via info@br21.nl.